REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIZERKI KIDS z dnia 06 lutego 2022 roku

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym Mizerki Kids.

2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

    Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

    Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).

    Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.

    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.

    Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem www.mizerkikids.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.

    Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.

    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem Mizerki Kids, a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa  rodzaj oraz liczbę Towaru.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem Sklepu Internetowego Mizerki Kids  jest Mariusz Mizerski, dostępny pod adresem: ul. Dzieci Polskich 27/20., 97 – Tomaszów Mazowiecki,  który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), posiadający NIP: 7732380804, REGON: 363067885

2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:

a) pod numerem telefonu komórkowego 508 660 360 w godz. 8-22:  koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora,

b) korzystając z poczty elektronicznej: sklep@mizerkikids.pl

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest odzież dziecięca szyta  na zamówienie.

4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym Mizerki Kids zawierana jest w języku polskim.

6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy , a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

7. Do korzystania ze  Sklepu Internetowego Mizerki Kids  wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej  albo  Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

 

§ 2 Składanie zamówień

 

1. Każdy produkt oferowany w sklepie jest szyty na zamówienie.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na jego stronie internetowej www.mizerkikids.pl , wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.

7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.

8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”,  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT , wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Zamówienie ze sklepu internetowego Mizerki Kids” . Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje  zawarta.

 

§ 3 Koszty i termin dostawy

 

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty transportu".

 

§ 4 Sposoby płatności

 

1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycja Klienta  paragonem lub fakturą VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych paypal.pl lub przelewem na konto bankowe Sklepu nr 55 1050 1461 1000 0091 2798 5183 w  Banku ING BankOnLine

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), z wyjątkiem:

- bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów,

- kosztów dostarczenia rzeczy, przekraczających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez przedsiębiorcę, jeżeli droższy sposób dostarczenia rzeczy został wybrany przez konsumenta,

2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10) zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Mizerki Kids Mariusz Mizerski

Dzieci Polskich 27/20

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Ja………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Login Sklepu……………………………………………………………..

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. W przypadku wybrania przez kupującego innego niż najtańszy sposób dostarczenia towaru sprzedawca nie pokrywa dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta z tego tytułu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Przesyłki nadawane z tytułu reklamacji lub odstąpienia od umowy należy nadawać na adres:

 

Mizerki Kids Mariusz Mizerski

Dzieci Polskich 27/20

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

§ 6 Procedura reklamacji

 

1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.

2. Roszczenia w ramach gwarancji Klient może zgłaszać bezpośrednio na adres e-mail sklep@mizerkikids.pl.

3. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji składając reklamację w Sklepie internetowym.

4. Składając reklamację należy dostarczyć  do siedziby Sklepu  reklamowany produkt, jego dowód zakupu oraz  zgłoszenie reklamacyjne

5.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

 

§ 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do  wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

1)  Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),

2) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),

3) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z  realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości  miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.

4. Regulamin obowiązuje z dniem 06 lutego 2015 roku.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć